Utbildningar Bild

Våra utbildningar

Att vara personlig assistent innebär olika arbetsuppgifter och kompetenskrav beroende på personen som du är anställd hos. Vi på Axla Omsorg uppmuntrar våra assistenter att genomgå olika utbildningar, då det innebär bättre omsorg för våra kunder och en säkrare arbetsplats för kunder och anställda.

Nedan har vi listat ett antal gratis webbaserade utbildningar som kan vara relevanta just för dig. Kontakta oss på kontoret för att få veta mer om våra utbildningar.

Utbildningar

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning hos barn
Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar och närstående till barn och ungdomar i åldern 0-17 år.
Covid-19 - Till dig som arbetar inom vård och omsorg
Karolinska Institutet har tagit fram två e-utbildningar med syfte att förhindra smittspridning av covid-19. De har fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.
Basala hygienrutiner
All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.
Demens ABC
Personcentrerad omvårdnad för god demensvård.
GratisWebbaserad
Webbintroduktion Funktionshinderomsorgen
Individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation, rapportering och sekretess samt samarbete med brukaren i centrum
GratisWebbaserad
Utbildning om att förebygga fallolyckor
För att förebygga fallhändelser och skador behövs teamets samlade kompetens, ett gemensamt systematiskt arbetssätt och kvalitetsarbete. Den här utbildningen ger dig som medarbetare och chef inom vård- och omsorg kunskap om hur man förebygger fall
GratisWebbaserad
Del 1 & 2 Introduktion till arbete i vård och omsorg
Socialtjänstens uppdrag, att arbeta med äldre personer, att arbeta med personer med funktionsnedsättning, kort om covid-19
GratisWebbaserad
Utveckla stöd till anhöriga
Till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder
GratisWebbaserad
Autism hos barn 0-10 år
GratisWebbaserad
Utbildning gällande autism
GratisWebbaserad